Any Nominal : 149

 100  100  20 VALENTIN-K 21
$6.14   
 62  100  2 VALENTIN-K 21
$7.98